Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Komisyonda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Kanun Teklifi, kamuda tasarruf tedbirlerini içeren düzenlemeleri kapsıyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Standartları Enstitüsü’nün genel bütçeden Hazine yardımlarını iptal etmesi sonrasında düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, Türk Standartları Enstitüsü’ne ilişkin hükümler Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’a eklenmiştir.

Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Komisyonda kabul edildi
Yayınlama: 11.07.2024
A+
A-

Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan taşıt ve iş makinelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilmesi ve bu araçların hızlıca satılabilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na yetki verilmiştir. Satış bedelleri, masraflar düşüldükten sonra genel bütçeli idarelere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmaktadır. İhale süreçleri Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a göre yürütülecektir.

Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan yatırım sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutulmuştur. Bu düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda yapılan düzenleme ile iptal edilen hükümlerin yerine getirilmesi için üniversitelere öğretim elemanı kadroları ihdas edilmiştir. Özellikle Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne yönelik kadro cetvelinde değişiklik yapılarak yeni öğretim elemanı pozisyonları oluşturulmuştur.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle, BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için doğal gaz ithalatından kaynaklanan borçlar Hazine alacaklarına mahsup edilmektedir. Ayrıca, BOTAŞ’ın doğal gaz alımları Kamu İhale Kanunu’ndan istisna tutulmuş ve TPAO’nun istisnaları genişletilmiştir.

Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişikliklerle birlikte, BOTAŞ’ın doğal gaz alımları için yeni satın alma yöntemleri ve süreçleri belirlenmiştir. Bu süreçler Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olup, piyasa koşulları, gizlilik, güvenilirlik, zamanında karşılanma ve kaynakların etkin kullanımı ilkeleri doğrultusunda yürütülecektir.

Ayrıca, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne Hazine geri ödeme garantisi verilmesi yetkisi Hazine ve Maliye Bakanı’na verilmiştir. Bu garantilerle ilgili Hazine alacakları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine tabi olacaktır.

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’ne kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için devlet iç borçlanma senedi ihraç etme yetkisi verilmiştir.

Son olarak, sadece araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçların ÖTV oranları belirlenmiş ve akaryakıt ikmali ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun denetlenmesi sonucunda aykırı işlemler tespit edilenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak ve sonuçlar ilgili idarelerce Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecektir.

Ayrıca, bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşlarının il özel idareleri aracılığıyla yapacakları yatırımlara ilişkin kaynak transferleri düzenlenmiş olup, bu kaynaklar ayrı tertiplerde izlenecek ve harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devredilebilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin görev ve sorumlulukları belirlenmiş ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde görev yapan gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcıları için düzenlemeler yapılmıştır.

Avukatların MASAK yükümlülüğü sadece belirli işlemlerle sınırlı tutulmuş ve savunma hakkı çerçevesinde icra edilen görevler MASAK yükümlülüğü kapsamı dışında tutulmuştur.

Son olarak, deprem bölgesindeki illerin genel bütçeden alacakları payın azalmaması sağlanmış ve ilgili düzenleme ile belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı kararı üzerine yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle düzenlenmiştir. İller Bankasının sermaye tavanı artırılarak 9 milyardan 60 milyar liraya çıkarılmış ve yönetim kurulu üyelikleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, özel ve kamu kurumlarında yönetim kurulu üyelikleri ile ilgili ücret sınırlamaları getirilmiş ve bu görevler için sadece bir ücret ödenebileceği belirtilmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.